ردیفکشور – شهر محل برگزارینوع نمایشگاهمدت نمایشگاه
1آلمان – برلینگروهی :آثار هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتیده الی پانزده روز
2ایتالیا – میلانگروهی :آثار هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتیده الی پانزده روز
3عمان – مسقطگروهی :آثار هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتیپنج روز
4امارات متحده عربی – دبیگروهی :آثار هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتیپنج روز
5اطریش – وینگروهی :آثار هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتیده روز
6چک – پراگگروهی :آثار هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی ده روز
7فرانسه – پاریسگروهی :آثار هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتیده الی پانزده روز
8کویت – کویتگروهی :آثار هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتیهفت روز
9روسیه – مسکوگروهی :آثار هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتیپنج روز
10انگلستان – لندنگروهی :آثار هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتیده الی پانزده روز
11ایتالیا – ونیزگروهی : آآثار هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتیده روز
12ترکیه – استانبول گروهی – آثار هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی هفت روز