ردیفکشور – شهر محل برگزارینوع نمایشگاهمدت نمایشگاه
1آلمان – برلینگروهی :آثار هنرمندان تجسمی در رشته های : نقاشی – کالیگرافی – عکس – کارهای حجم – سفالده الی پانزده روز
2ایتالیا – میلانگروهی :آثار هنرمندان تجسمی در رشته های : نقاشی – کالیگرافی – عکس – کارهای حجم – سفالده الی پانزده روز
3عمان – مسقطگروهی :آثار هنرمندان تجسمی در رشته های : نقاشی – کالیگرافی – عکس – کارهای حجم – سفال – خوشنویسی – مینیاتور – تذهیبپنج روز
4امارات متحده عربی – دبیگروهی :آثار هنرمندان تجسمی در رشته های : نقاشی – کالیگرافی – عکس – کارهای حجم – سفال – خوشنویسی – مینیاتور – تذهیبپنج روز
5اطریش – وینگروهی :آثار هنرمندان تجسمی در رشته های : نقاشی – کالیگرافی – عکس – کارهای حجم – سفالده روز
6چک – پراگگروهی :آثار هنرمندان تجسمی در رشته های : نقاشی – کالیگرافی – عکس – کارهای حجم – سفال ده روز
7فرانسه – پاریسگروهی :آثار هنرمندان تجسمی در رشته های : نقاشی – کالیگرافی – عکس – کارهای حجم – سفالده الی پانزده روز
8کویت – کویتگروهی :آثار هنرمندان تجسمی در رشته های : نقاشی – کالیگرافی – عکس – کارهای حجم – سفال – خوشنویسی – مینیاتور – تذهیبهفت روز
9روسیه – مسکوگروهی :آثار هنرمندان تجسمی در رشته های : نقاشی – کالیگرافی – عکس – کارهای حجم – سفالپنج روز
10انگلستان – لندنگروهی :آثار هنرمندان تجسمی در رشته های : نقاشی – کالیگرافی – عکس – کارهای حجم – سفالده الی پانزده روز
11ایتالیا – ونیزگروهی : آثار هنرمندان تجسمی در رشته های : نقاشی – کالیگرافی – عکس – کارهای حجم – سفالده روز
12ترکیه – استانبول گروهی – آثار هنرمندان تجسمی در رشته های : نقاشی – کالیگرافی – عکس – کارهای حجم – سفال – تذهیب – مینیاتور -خوشنویسی هفت روز